تمام شد. همه چیز..

تو،

من،

ما...


چهل و سه روزِ هیچ خبری ازت ندارم. چهل و سه روزِ خبری ازم نداری..

بعد از سه سال همه چیز..

تو من رو رها کردی. خیلی زودتر از اینکه من جسما رهات کنم، تو احساسی ولم کردی. ول کردی و منتظر موندی تا خسته شم. تا تمومش کنم.

خسته م. از ما.

منبع : تار و پود |تمام شد.
برچسب ها : کردی